JuH > De' > 'a ghIH
mill nagh'a' bIr leH
Jan 07, 2017

neH bIr rolling mill, in the course of bIr rolling mill luch, lo' 'ach bIr rolling mills leH routine law' law' leH Qap lIj nuv law'. nom yo'SeH 'ej qaStaHvIS chavmoH yIn bIr rolling mill 'ej pagh QaQ.
naDev lIH maH bIr rolling mill luch leH 'a ghIH.
wa'DIch paQDI'norgh luchenmoHmeH Hoch, 1th, QInvam motlh ngejtaH bIr rolling mill luch, poS Hoch, vaj wa'DIch check maH electrical pat mill bIr rolling, 'ay' electrical pat pa' Sep motlh legh.
2nd. ghaH Hoch tank bIr rolling mill luch, jIH vaj oil patlh wo' 'e' position motlh qaStaHvIS qIlmeH pIj.
3rd, oiling, nIS oiling Hoch nIS jIH, 'ay' vaj Qap.
related mill leH Qap laHlIj production 'ej laH wej slightest bit yepHa' chergh, bIr rolling mill luch leH methods HeQ ghaH raghpu'bogh, productivity Soq QutwI' investment luch qech customer maximize chavmoH yIn luch, leH je leH.